1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je: 

LUMA trading s.r.o., se sídlem: Za Mlýnem 2945/56, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 25644/KSOS (dále jen „pořadatel“). 

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 19. 10. 2023 do 3. 12. 2023 na území České republiky (společně také jako „doba konání soutěže“).

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát samostatně fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Pokud bude soutěžit osoba mladší 18 let, musí soutěžit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce a uvést také identifikační údaje tohoto zákonného zástupce (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
 
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže ztvární své vánoční přání, a to libovolnou kreativní formou (videem, dopisem, uměleckým projevem atp.) a své ztvárnění předá pořadateli soutěže.

Možné formy předání soutěžního příspěvku:

5. Výhra v soutěži: 

Pořadatel ze soutěžících vybere 6 semifinalistů. 3 nejúspěšnějším z nich následně splní pořadatel jejich přání v hodnotě až 10 000 Kč.

Dalšími výhrami jsou: 3× balíček školních a kreativních potřeb LUMA a DELI v hodnotě 1 500 Kč  (popisovací bločky, temperové barvy, vodové barvy, lepící potřeby, gelová pera, štětce, akrylové popisovače apod.) 

Po uplynutí soutěže bude/budou ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, vybráni dne 12. 12. 2023 3 hlavní výherci prostřednictvím hlasování na profilu pořadatele na sociální síti Instagram, kde je pořadatel uveřejní.

Všichni výherci budou kontaktování zástupcem firmy LUMA trading s.r.o. prostřednictvím e-mailu, profilu nebo korespondenčně a následně budou dohodnuty bližší podmínky předání výhry.

Pokud si kterýkoliv výherce nepřihlásí o výhru do 7 kalendářních dnů ode dne skončení soutěže (19. 12. 2023), zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra tak propadá ve prospěch pořadatele.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen údaje) do databáze společnosti LUMA trading s.r.o., jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakožto i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. 

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

 • Soutěžící odesláním příspěvku do soutěže souhlasí s jeho uveřejněním na Instagramu @tvorime_s_lumou.
 • Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. 
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. 
 • Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 
 • Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. 
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku podvodné účasti, nemá nárok na výhru. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. 
 • Pořadatel soutěže neručí za technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. 
 • Pořadatel neručí za doručení e-mailu či zprávy, kterými bude výherci podána informace o výhře. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 
 • V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www. luma-trading.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně, stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. 

  
Ve Přerově 19. 10. 2023

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti