Společnost LUMA trading s.r.o., se sídlem Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, IČ: 26812002 (dále jen ,,Papírnictví LUMA") Vám se zákaznickou kartou nabízí možnost využívat slevy a jiné výhody, které jsou určeny výhradně pro držitele zákaznických karet (dále jen ,,zákazník"). Vydání a používání Zákaznických karet je upraveno níže uvedenými Všeobecnými podmínkami pro vydání a používání zákaznické karty.

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY

 1. Zákaznická karta (dále jen ,,karta") je majetkem společnosti LUMA trading s.r.o. a je vydávána zákazníkům podle níže stanovených podmínek.
 2. Majitelem karty je společnost LUMA trading s.r.o., zákazník je držitelem karty.
 3. Na základě vyplnění formuláře a jeho odevzdání u pokladny obdrží zákazník kartu, jejíž výhody muže ihned začít využívat.
 4. Držitel karty může kartu využívat na prodejnách Papírnictví LUMA po dobu neurčitou.
 5. Karta je nepřenosná, při uplatnění slevy muže být zákazník vyzván personálem prodejny k předložení průkazu totožnosti.
 6. Po předložení karty u pokladny v prodejně Papírnictví LUMA bude zákazníkovi uznána aktuální sleva, na kterou má nárok.
  • Na kartě je od počátku platnosti nastavena automatická sleva ve výši 5% z hodnoty celkového nákupu. Sleva se nevztahuje na akční a již zlevněné zboží.
  • Při dosažení obratu ve výši 5.000,- Kč bude zákazníkovi od následujícího měsíce nastavena trvalá sleva ve výši 10%.
  • Při dosažení obratu ve výši 10.000,- Kč bude zákazníkovi od následujícího měsíce nastavena trvalá sleva ve výši 15%.
 7. Jiné výhody: Držitelé karet budou dostávat na uvedenou emailovou adresu reklamní letáky a akční nabídky od společnosti LUMA trading s.r.o.
 8. V případě nahlášení ztráty karty je možné vydat náhradní kartu. Opětovné vydání karty je zpoplatněno. Poplatek zahrnuje manipulační náklady ve výši 30,- Kč. Náhradní kartu si můžete vyřídit osobně na prodejnách Papírnictví LUMA. Budou-li údaje souhlasit s původně uvedenými údaji při registraci, bude na náhradní kartě nastavena již dosažená sleva. V opačném případe bude na náhradní kartu pohlíženo jako na kartu novou, tedy s možností čerpat slevu ve výši 5%. Původní karta bude ihned zablokována.
 9. Držitel karty muže kdykoliv svou registraci zrušit v kterékoliv prodejně Papírnictví LUMA. K zániku registrace dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena v prodejně.
 10. Držitel karty se zavazuje informovat společnost LUMA trading s.r.o. o změně údajů vyplněných v registračním formuláři.
 11. Společnost LUMA trading s.r.o. si vyhrazuje právo měnit, doplňovat a rušit Všeobecné podmínky a tím i některé výhody poskytované na základě karty.
 12. Aktuální znění Všeobecných podmínek pro vydání a používání zákaznické karty a informace vztahující se k ochraně osobních údajů jsou dostupné na www.luma-trading.cz/zakaznicka-karta nebo na vyžádání v prodejnách Papírnictví LUMA.

 


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Držitel karty (dále jen ,,zákazník") svým podpisem registračního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti LUMA trading s.r.o., se sídlem Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, IČ: 26812002 (dále jen „Papírnictví LUMA"), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem evidence a zpracování v Papírnictví LUMA, za účelem využívání výhod plynoucích z Všeobecných podmínek pro vydání a používání zákaznické karty, k marketingovým účelům a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Papírnictví LUMA o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníka jsou zabezpečeny proti zneužití.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v listinné podobě neautomatizovaným způsobem a jsou přístupné pouze Papírnictví LUMA.
 8. V případě, že by se zákazník domníval, že Papírnictví LUMA provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a)           požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b)           požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Papírnictví LUMA povinno tuto informaci předat. Papírnictví LUMA má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Pokud zákazník udělili souhlas k použití osobních údajů, může jej kdykoliv odvolat či zažádat o výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů a to bez udání důvodu. K tomuto je potřeba předat písemnou žádost na kterékoliv z prodejen Papírnictví LUMA nebo zaslat poštou na adresu LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov nebo prostřednictvím e-mailu na info@luma-trading.cz